Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van hetgeen met uw persoonsgegevens gebeurt als u op onze website komt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Meer informatie over het thema gegevensbescherming staat in de privacyverklaring na deze tekst.

Data-acquisitie op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de data-acquisitie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van deze website.

Hoe acquireren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een contactformulier vermeldt.

Andere gegevens worden bij het bezoek van onze website automatisch door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site is opgeroepen). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om een feilloze gereedstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruiksgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u wat uw gegevens betreft?

U heeft op ieder tijdstip het recht om gratis informatie over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens in te winnen. Bovendien heeft u een recht om correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens te eisen. Hierover en voor verdere vragen omtrent het thema privacy kunt u op ieder tijdstip via het in het colofon aangegeven adres contact met ons opnemen. Bovendien heeft u een recht bezwaar te maken bij de verantwoordelijke toezichthebbende instantie.

Analyse-tools en tools van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt met name door middel van cookies en met zogeheten analyseprogramma´s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt normaal gesproken anoniem; het surfgedrag kan niet naar u herleid worden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse door het niet gebruiken van bepaalde tools voorkomen. Gedetailleerde informatie hierover staat vermeld in de volgende privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Over de mogelijkheden voor bezwaar zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de van toepassing zijnde wettelijke verordening gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van deze website, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we hiervan gebruik maken. Er wordt eveneens toegelicht hoe en waarom dat gebeurt.

Wij maken erop attent dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) beveiligingsleks kan hebben. Een absolute bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

OSCAR WEIL GmbH
Tramplerstr. 27 – 31
D – 77933 Lahr

Telefoon: +49 (0) 7821 9396 – 0
E-mail: info@oscarweil.de

De verantwoordlijke instantie is een natuurlijk of juridisch persoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

Herroeping van of toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een verleende toestemming op ieder tijdstip herroepen. Hiervoor volstaat een eenvoudige mededeling via e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping ongemoeid.

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke controle-instantie

In geval van handelingen in strijd met de privacy heeft de betreffende een recht om bezwaar te maken bij de verantwoordelijke toezichthebbende instantie. De verantwoordelijke toezichthebbende instantie voor vragen omtrent gegevensbescherming is de Autoriteit Persoonsgegevens van het bondsland waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van autoriteiten voor persoonsgegevens met contactgegevens staat vermeld op de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U bent gerechtigd om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan zich of aan een derde in een gebruikelijk machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-codering

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud als bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding kunt u eraan herkennen dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorstuurt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, wissen

U heeft in het kader van de geldige wettelijke bepalingen op ieder tijdstip het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, der herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover en voor verdere vragen omtrent het thema persoonsgegevens kunt u op ieder tijdstip via het in het colofon aangegeven adres contact met ons opnemen.

Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming op gekoppelde sites

Wij zijn uitsluitend voor de op het domein metalino.com gepubliceerde websites verantwoordelijk, echter niet voor de sites van andere aanbieders die met sites van ons webaanbod gekoppeld kunnen zijn.

Gekoppelde sites:

Voor de gegevensbescherming op gekoppelde sites is de betreffende aanbieder zelf verantwoordelijk. Kijk hiervoor naar de vermeldingen in het colofon of de privacyverklaring van de gekoppelde website. Uw recht op inlichtingen, correctie, wissen en blokkering dient u a.u.b. bij de betreffende instantie van het partnerbedrijf te claimen.

Routinematige verwijdering en opslag persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens van de betreffende persoon slechts gedurende de periode die voor het bereiken van het opslagdoel noodzakelijk is of voor zover dit door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderhavig is, werd vastgelegd. Als het opslagdoel vervalt of een door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften gewist.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar gemaakt. De exploitanten van de sites behouden zich met klem juridische stappen voor in geval van de ongewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld via spam mails.

3. Autoriteit Persoonsgegevens

Bij de wet voorgeschreven autoriteit voor persoonsgegevens

Wij hebben voor ons bedrijf een autoriteit persoonsgegevens aangenomen.

Dieter Birk

OSCAR WEIL GmbH
Tramplerstr. 27 – 31
D – 77933 Lahr

Telefoon: +49 (0) 7821 9396 – 0
Mobiel: +49 (0) 1520 378 3306
E-mail: datenschutz@oscarweil.de

4. Data-acquisitie op onze website

Cookies

De internetsites maken ten dele gebruik van zogeheten cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die uw browser opslaat.

Het merendeel  van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten “session-cookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek terug te kennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen voor enkele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor de gereedstelling van bepaalde door u gewenste informatie (bijv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden op basis van (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gegrond interesse aan de opslag van cookies voor de technische fielloze en geoptimaliseerde gereedstelling van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw zoekgedrag) worden opgeslagen, worden die in de privacyverklaring apart behandeld.

Bewerk cookie-voorkeuren

Mogelijkheid tot bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door onze website door uw browserinstellingen voor de behandeling van cookies te wijzigen. Echter kan in dat geval geen correcte werking bij het gebruik van onze website gegarandeerd worden.

Server-Log-bestanden

De provider van de sites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten server-log-bestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Toegepast besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de communicerende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een overeenkomst of maatregelen voor de overeenkomst toestaat. 

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw vermeldingen op het contactformulier inclusief de door u daarop aangegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van verdere vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op ieder tijdstip herroepen. Hiervoor volstaat een eenvoudige mededeling via e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping ongemoeid.

De door u op het contactformulier vermelde gegevens blijven bij ons tot u ons verzoekt om ze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of de reden voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na een voltooide bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven ongemoeid.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover die voor de redenering, vormgeving van de inhoud of wijziging van de juridische relatie noodzakelijk zijn (bestandsgegevns). Dat gebeurt op basis van (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een overeenkomst of maatregelen voor de overeenkomst toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetsites (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen als dit noodzakelijk is om de gebruiker het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in factuur te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden na afwerking van de order of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongemoeid.

Gegevensoverdracht bij sluiten van een overeenkomst voor onlineshops, dealers en verzenden van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit in het kader van de afwerking van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de levering van de goederen belaste bedrijven of de voor de betaling aangewezen kredietinstelling. Een verdere doorgave van de gegevens vindt niet plaats resp. alleen wanneer u uitdrukkelijk hiervoor toestemming heeft gegeven. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een overeenkomst of maatregelen voor de overeenkomst toestaat.

Gegevensoverdracht bij sluiting van een overeenkomst voor dienstverleningen en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit in het kader van de afwerking van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de voor de betaling aangewezen kredietinstelling.

Een verdere doorgave van de gegevens vindt niet plaats resp. alleen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Een doorgave van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een overeenkomst of maatregelen voor de overeenkomst toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website worden normaal gesproken overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gegrond interesse aan de analyse van het gebruiksgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidaten van het verdrag buiten het Europese economische gebied voor de overdracht naar de VS afgekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het gehele IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google gebruik maken van deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen jegens de exploitant van de website te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw bowsresoftware voorkomen; echter maken wij erop attent dat u in dit geval eventueel niet in gehele omvang van alle functies op deze website gebruik kunt maken. U kunt bovendien de verzameling van de door de cookie en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen data-acquisitie

U kunt de acquisitie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt Opt-Out-cookie gezet die de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics staan in de privacyverklaring van Google.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens gesloten en realiseren de strenge bepalingen van de Duitse privacybeschermingsinstanties bij de toepassing van Google Analytics in gehele omvang.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten aangemaakt worden die informatie over leeftijd, sexe en interessen van de sitebezoekers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit de interessegerelateerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen aan geen bepaalde persoon toegewezen worden. U kunt deze functie op ieder tijdstip via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics als in het punt “Bezwaar tegen data-acquisitie” beschreven algemeen verbieden. 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van het zogeheten Conversion-Tracking. Als u op een door Google geschakelde advertentie klikt, wordt een cookie voor het Conversion-Tracking gezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina´s van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij daaraan zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site doorgeleid is.

Iedere Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. De met behulp van de Conversion-cookie verkregen informatie dienen ertoe om Conversion-statistieken voor AdWord-klanten aan te maken die voor Conversion-Tracking hebben beslist. De klanten komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en doorgeleid zijn naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene site. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Indien u niet aan het tracking deel wenst te nemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie van het Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser bij gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de statistieken van het Conversion-Tracking opgenomen.

De opslag van “Conversion-cookies” gebeurt op basis van (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gegrond interesse aan de analyse van het gebruiksgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking staat in de privacybepalingen van Google:

https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen voor enkele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. De exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze met een YouTube-plugin uitgevoerde sites bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Hierbij ontvangt de YouTube-server de informatie, welke van onze sites u heeft bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent aangemeld, stelt u YouTube in de gelegenheid om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dat kunt u voorkomen door zich van uw YouTube-account af te melden.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gegrond interesse in de strekking van (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens staan in de privacyverklaring van YouTube op:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogeheten Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de noodzakelijke Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google maken. Daardoor wordt Google in kennis gesteld dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gegrond interesse in de strekking van (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over Google Web Fonts staat op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om gebruik te maken van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en van een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit is een gegrond interesse in de strekking van (het Duitse) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens staan in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Veiligheid van gegevens

Wij maken tijdens het bezoek aan de website gebruik van de SSL-procedure (Secure Socket Layer) samen met de telkens hoogste coderingstrap die door uw browser wordt ondersteund. Normaal gesproken is dat een 256 bit codering. Als uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, maken wij in plaats daarvan gebruik van 128-bit v3 technologie. Of een enkele site van onze internetpresentatie gecodeerd wordt overgebracht, kunt u zien aan het gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij passen bovendien geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of algeheel verlies, vernieling of tegen de onbevoegde toegang door derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling voortdurend bijgewerkt.

8. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is actueel geldig dateert van 25.05.2018.

Vanwege de verdere ontwikkkeling van onze website en het aanbod of vanwege gewijzigde wettelijke of door overheidsinstanties besloten bepalingen kan het noodzakelijk worden om deze privacyverklaring bij te werken. De telkens actuele privacyverklaring kan altijd op deze website door u opgeroepen en afgedrukt worden.

COPYRIGHT © OSCAR WEIL GmbH
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

HEEFT U VERDERE INFORMATIE NODIG?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Wij verheugen ons erop, uw wensen te bespreken en uw vragen te beantwoorden.